Kanał Wyżej
Status prawny

Status prawny:
 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą, działającą na podstawie Ustawy o systemie oświaty.
 
W skład Ośrodka wchodzą:
1.    Szkoła Podstawowa Specjalna nr 51,
3.    CXXXVI Liceum Ogólnokształcące Specjalne,
4.    Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 62
5.    Internat
6.    Wczesne Wspomaganie Rozwoju
7.    Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny
 
 Placówka działa na podstawie:
1.    Zarządzenia z dnia 10 grudnia 1959r., Nr SOD1-2584/59 w sprawie utworzenia Państwowego Zakładu Wychowawczego dla Dzieci Niedowidzących w Warszawie, ul. Górnośląska 25, wydanego przez Ministerstwo Oświaty.
2.    Zarządzenia Nr 49 Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 26 lipca 1979r. w sprawie przekształcenia Zakładu Wychowawczego Nr 8 dla Dzieci Niedowidzących w Warszawie, ul. Koźmińska 7 w Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niedowidzących  z dniem 1 sierpnia 1979r.
3.    Decyzji Nr 16 Kuratora Oświaty w Warszawie z dnia 31.03.1995r. w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niedowidzących w Warszawie, ul Koźmińska 7 w Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie, ul. Koźmińska 7.
4.     Zaświadczenia Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
     BE.WSPS.0132/6/05/DS. z dnia 30 marca 2005r. stwierdzającego, że Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących Nr 8 im. dr Zofii Galewskiej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Koźmińskiej 7 jest placówką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa.
5.    Aktu Założycielskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, stanowiącego Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXXXII/2369/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 13 maja 2010r., na mocy którego placówka,  z dniem 1.września 2010r., otrzymuje brzmienie: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie, ul. Koźmińska 7.
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Status prawny

Wersja standardowa