Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - SOSW nr 8 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie, zwany dalej „ośrodkiem”, jest placówką oświatowo-wychowawczą działającą na podstawie Ustawy o systemie oświaty.

Ośrodek nosi imię jego współzałożycielki, lekarza-okulisty dr Zofii Galewskiej.

Organem prowadzącym ośrodek jest Miasto Stołeczne Warszawa.

 

Nadzór pedagogiczny nad działalnością ośrodka sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

Ośrodek obejmuje swoją działalnością dzieci i młodzież słabo widzącą i niewidomą – także z niepełnosprawnością sprzężoną.

Ośrodek przyjmuje uczniów z terenu Warszawy, województwa mazowieckiego oraz okolicznych województw; dla uczniów spoza Warszawy działa internat.

Kwalifikacja uczniów do ośrodka dokonywana jest na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, podania  rodziców/opiekunów prawnych i skierowania Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy w przypadku ucznia spoza Warszawy.

Rekrutacja odbywa przez cały rok szkolny. Należy telefonicznie umówić się na spotkanie – tel.: 22 629 16 10 

 

Organizacja placówki :

1.    Na wszystkich etapach edukacyjnych realizowane są programy szkół ogólnodostępnych.

2.    Ośrodek prowadzi:

a.    nauczanie w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, branżowej szkole I stopniaj zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej, szczególnie tyflopedagogiki,

b.    zajęcia rewalidacyjne oraz korekcyjno-kompensacyjne,

c.    różnego typu zajęcia pozalekcyjne,

d.    pracę opiekuńczo-wychowawczą w internacie.

3.   Działalność opiekuńczo-wychowawcza i rewalidacyjna w ośrodku prowadzona jest zgodnie z programem wychowawczym oraz programem profilaktycznym ośrodka.

4.   W razie potrzeby mogą być realizowane inne zajęcia zgodne z programem wychowawczym lub profilaktycznym ośrodka.

5.   Ośrodek umożliwia wychowankom rozwój zainteresowań poprzez organizację zajęć dodatkowych, w tym kół zainteresowań, zespołów artystycznych, wycieczek i innych form pracy.

6.   Szczegółową organizację nauczania, wychowania, opieki i rewalidacji w każdym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny ośrodka przygotowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący.

7.   Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor ustala tygodniowy rozkład, określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych i innych.

8.   W celu realizacji statutowych zadań ośrodek może podejmować współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami.


Statut SOSW8

Statut SP

Statut LO

Statut BS I st.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.DAdamska 13-02-2013
Aktualizujący Miklaszewska Wanda (SOSW nr 8) 19-04-2021
Zatwierdzający Kotowska Beata (SOSW nr 8) 19-04-2021
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-04-2021
Liczba odwiedzin: 8155