Kanał Wyżej
Zasady funkcjonowania

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie, zwany dalej „ośrodkiem”, jest placówką oświatowo-wychowawczą działającą na podstawie Ustawy o systemie oświaty.
Ośrodek nosi imię jego współzałożycielki, lekarza-okulisty dr Zofii Galewskiej.
Organem prowadzącym ośrodek jest Miasto Stołeczne Warszawa.
 
Nadzór pedagogiczny nad działalnością ośrodka sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
 
Ośrodek obejmuje swoją działalnością dzieci i młodzież słabo widzącą i niewidomą – także z niepełnosprawnością sprzężoną.
Ośrodek przyjmuje uczniów z terenu Warszawy, województwa mazowieckiego oraz okolicznych województw; dla uczniów spoza Warszawy działa internat.
Kwalifikacja uczniów do ośrodka dokonywana jest na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, podania  rodziców/opiekunów prawnych i skierowania Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy w przypadku ucznia spoza Warszawy.
Rekrutacja odbywa przez cały rok szkolny. Należy telefonicznie umówić się na spotkanie – tel.: 22 629 16 10 
 
Organizacja placówki :
1.    Na wszystkich etapach edukacyjnych realizowane są programy szkół ogólnodostępnych.
2.    Ośrodek prowadzi:
a.    nauczanie w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, branżowej szkole I stopniaj zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej, szczególnie tyflopedagogiki,
b.    zajęcia rewalidacyjne oraz korekcyjno-kompensacyjne,
c.    różnego typu zajęcia pozalekcyjne,
d.    pracę opiekuńczo-wychowawczą w internacie.
3.   Działalność opiekuńczo-wychowawcza i rewalidacyjna w ośrodku prowadzona jest zgodnie z programem wychowawczym oraz programem profilaktycznym ośrodka.
4.   W razie potrzeby mogą być realizowane inne zajęcia zgodne z programem wychowawczym lub profilaktycznym ośrodka.
5.   Ośrodek umożliwia wychowankom rozwój zainteresowań poprzez organizację zajęć dodatkowych, w tym kół zainteresowań, zespołów artystycznych, wycieczek i innych form pracy.
6.   Szczegółową organizację nauczania, wychowania, opieki i rewalidacji w każdym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny ośrodka przygotowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący.
7.   Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor ustala tygodniowy rozkład, określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych i innych.
8.   W celu realizacji statutowych zadań ośrodek może podejmować współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Zasady funkcjonowania

Wersja standardowa